10 of 15 1 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,10 cm 
BLK Community - Sukabumi
Handling: RSM Koi Farm

Kohaku,10 cm 
Andy Tirta - Semarang
Handling: Pirman Koi

Kohaku,10 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,10 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Taisho Sanshoku,10 cm
Sabila Koi - Sukabumi
Handling: Jie Koi

Taisho Sanshoku,10 cm
GC Salsa Koi - Sukabumi
Handling: Salsa Koi

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,9 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Foi Farm

Showa Sanshoku,10 cm
Medi Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Showa Sanshoku,10 cm
Andre. - Sukabumi
Handling: Akila Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,10 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

Shiro Utsuri,10 cm
Bejo Bee Koi - Sukabumi
Handling: Ali

Shiro Utsuri,10 cm
Andre. - Sukabumi
Handling: Akila Koi

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,10 cm
Amiludin - Sukabumi
Handling: Nova Koi

Koromo,7 cm
GC Salsa Koi - Sukabumi
Handling: Salsa Koi

Koromo,10 cm
Kipli - Sukabumi
Handling: ABG Koi

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,10 cm
Hany Koi - Sukabumi
Handling: Sugois

Kinginrin A,10 cm
Sabila Koi - Sukabumi
Handling: Jie Koi

Kinginrin A,10 cm
H. Sulaiman - Sukabumi
Handling: Mukti Koi

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,10 cm
Yudi Gunawan - Sukabumi
Handling: Nubiru Koi

Doitsu,10 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,10 cm
Andre. - Sukabumi
Handling: Akila Koi

Hi Ki Utsurimono,10 cm
Anang LKS - Sukabumi
Handling: Sugois

Hi Ki Utsurimono,8 cm
Abner S - Jakarta
Handling: Yung Koi

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,10 cm
Asep Indra - Bandung
Handling: Pirman Koi

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,10 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: FnF

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,10 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Faiz Bintang Koi

Kinginrin B,10 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: FnF

Kinginrin B,10 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: FnF

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,10 cm
Herman Hung - Bandung
Handling: Yung Koi

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,10 cm
Andre. - Sukabumi
Handling: Akila Koi

Tancho,10 cm
Sabila Koi - Sukabumi
Handling: Jie Koi

Tancho,10 cm
Yudi. - Cianjur
Handling: Qlla Koi