10 on 15 1 off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,14 cm
Faiz Bintang Koi - Sukabumi
Handling: Faiz Bintang Koi

Kohaku,15 cm
Andre. - Sukabumi
Handling: Akila Koi

Kohaku,15 cm
Imam Hanafi Said - Bekasi
Handling: Sugois

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,13 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Taisho Sanshoku,13 cm
Awan Koi - Sukabumi
Handling: Awan Koi

Taisho Sanshoku,15 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,13 cm
FnF - Bandung
Handling: FnF

Showa Sanshoku,13 cm
Richard & Ricky Cimahi - Bandung
Handling: FnF

Showa Sanshoku,14 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Foi Farm

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,13 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Shiro Utsuri,13 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Shiro Utsuri,13 cm
Arie - Bandung
Handling: Yung Koi

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,13 cm
Amiludin - Sukabumi
Handling: Nova Koi

Koromo,15 cm
Efran Koi - Sukabumi
Handling: Pagarsih Community

Koromo,14 cm
Amiludin - Sukabumi
Handling: Nova Koi

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,14 cm
New Ayunawa - Bogor
Handling: BNC

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,12 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Kinginrin A,15 cm 
Bardie - Tangerang
Handling: Sugois

Kinginrin A,15 cm
Garuda Koi - Bandung
Handling: FnF

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,14 cm
BBPBAT Sukabumi - Sukabumi
Handling: Rizkina Koi Farm

Hikari Moyomono,15 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Hikari Moyomono,12 cm
Garuda Koi - Bandung
Handling: FnF

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,14 cm
BeNC - Bekasi
Handling: Faiz Bintang Koi

Kawarimono,15 cm
Taniyudi Koi Farm - Blitar
Handling: Seblu Yoyo

Kawarimono,13 cm
Faiz Bintang Koi - Sukabumi
Handling: Faiz Bintang Koi

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,15 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi

Doitsu,15 cm
Yudi Gunawan - Sukabumi
Handling: Nubiru Koi

Doitsu,15 cm
Yudi Gunawan - Sukabumi
Handling: Nubiru Koi

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,15 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

Hi Ki Utsurimono,14 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Hi Ki Utsurimono,14 cm
Kewen Koi - Sukabumi
Handling: Sugois

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,15 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Bekko,13 cm
Iman Sinatra - Sukabumi
Handling: Jie Koi

Bekko,12 cm
New Ayunawa - Bogor
Handling: BNC

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,13 cm
Indro - Solo
Handling: Pirman Koi

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,12 cm
Taniyudi Koi Farm - Blitar
Handling: Seblu Yoyo

Asagi,14 cm
Taniyudi Koi Farm - Blitar
Handling: Seblu Yoyo

Asagi,13 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,12 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Faiz Bintang Koi

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,14 cm
Hendy Komet - Sukabumi
Handling: Faiz Bintang Koi

Kinginrin B,15 cm
Arie - Bandung
Handling: Yung Koi

Kinginrin B,15 cm
Richard & Ricky Cimahi - Bandung
Handling: FnF

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,15 cm
Andre. - Sukabumi
Handling: Akila Koi

Tancho,15 cm
Asep Yakoi - Sukabumi
Handling: Yakoi House

Tancho,15 cm
Pirmankoi Majalaya - Bandung
Handling: Pirman Koi